.


                                                                                                                                                                    

 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017

1ste jaargang nr. 1, september 2017
Uitgave van de Classicale Commissie Kerk & Israël Noordwest Veluwe.

WOORD VOORAF VOOR DE LEZER VAN ONZE EERSTE NIEUWSBRIEF!

Graag brengen wij, leden van de Classicale Commissie Kerk & Israël Noordwest Veluwe, onze eerste eigen Nieuwsbrief onder uw aandacht. Dat doen wij, anticiperend op de komende reorganisatie van de classes van de PKN. Die reorganisatie daagt ons uit de handen ineen te slaan en breder dan alleen ‘Noordwest Veluwe’ te gaan denken. De classis Harderwijk heeft ons inmiddels dan ook opdracht gegeven onze werkzaamheden uit te breiden naar en samen te gaan werken met geheel Noord Gelderland. Het betreft dan de classes Apeldoorn, Ede, Harderwijk, Hattem, Nijkerk. Daarover later meer.

Ons motto bij al dit werk en bij deze eerste Nieuwsbrief is: dienstbaar zijn aan de kerkelijke gemeenten, samen ‘lernen’ en activiteiten ontplooien, waakzaam zijn tegen antisemitisme. Uiteindelijk tot eer van Israëls ENE, die wij hebben leren kennen in onze Heer Jezus Christus. Moge deze Nieuwsbrief daaraan bijdragen. Daarom in dit eerste nummer om te beginnen aandacht voor de komende Israëlzondag, op 1 oktober 2017. Behalve feitelijke informatie bieden wij u ook graag wat theologisch-inhoudelijk stof tot nadenken rondom deze jaarlijks terugkerende dag. Het thema van Israëlzondag 2017 is ‘Ommekeer, verzoening met God en mensen’, een actueel onderwerp, gezien alle perikelen in onze wereld. Verder brengen wij de Kerk & Israël-activiteiten onder uw aandacht die dit najaar op de Noordwest Veluwe plaatsvinden. Let wel: de lijst is niet volledig. Ook ruimen wij elk nummer plaats in voor een boekbespreking, een actualiteit of ander nieuws uit onze regio op het gebied van wat wij ’Kerk & Israël’ noemen. In het volgende nummer vindt u een lijst met interessante websites. Zelf zijn wij blij met onze eerste Nieuwsbrief. En wij zijn dankbaar dat wij dit ‘Kerk & Israël’-werk in dienst van Gods Koninkrijk mogen doen. U bent van harte welkom!

Namens de Classicale Commissie Kerk & Israël Noordwest Veluwe,
Beatrice L. Jongkind, voorzitter.

Basiscursus Kerk & Israël
een opzet


Inhoud:

1. Inleiding: verbondenheid
2. Geschiedenis van Israël, Jodendom en Christendom 
3. Herbezinning, Zion en Auschwitz
4. Jezus was Jood, en Paulus ook
5. Joodse traditie: wandelen (halacha), vertellen (midrasj) en bidden (sidoer)
6. Antisemitisme: verguizing, vernietiging en vergif
7. Werk lokaal
8. Werk landelijk
9. Werkvormen en bronnen1. Inleiding: verbondenheid

Waarom Kerk & Israël?
De PKN heeft in de Kerkorde zichzelf gedefinieerd in art. I lid 1:

“De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden
 gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk
 die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God” 

en in I-7

“De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het koninkrijk van God.”


↑ Top  

© Kerk en Israel - Noordwest Veluwe 2017   - Leden -

Uw Internet Explorer versie is verouderd.

Deze website kan niet met deze browser worden bekeken!

Upgrade uw browser naar de laatste versie (Internet Explorer 8) of installeer een andere browser, zoals Firefox of Google Chrome)